|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Współpraca z Organizacjami Pozarządowymi

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Wzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Oświadczenie VAT
 

 

 

Data ogłoszenia: 29.11.2011 r.                              

Nazwa:

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwałą nr XVIII/307/11 z dnia 29 listopada 2011 r. przyjął Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012  

Do pobrania:

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2012

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.09.2011 r.r.                              

Nazwa:

Program współpracy samorządu województwa łódzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 (projekt)  

Do pobrania:

Uchwała Zarządu Województwa Łódzkiego

Program współpracy (projekt)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 11.05.2011 r.                              

Nazwa:


Środki dla organizacji pozarządowych w trybie pozakonkursowym

Tryb pozakonkursowy określony w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie daje jednostkom samorządu terytorialnego możliwość zlecania organizacjom pozarządowym realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert.
 
Urząd Marszałkowski w Łodzi przygotował wzory wniosków dla fundacji
i stowarzyszeń (w załączeniu wraz z zasadami zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym), zainteresowanych staraniem się
o finansowe wsparcie w tej formie.

Projektodawcy mogą składać wnioski i oświadczenia w kopercie z dopiskiem „Tryb pozakonkursowy” w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego
w Łodzi, al. Piłsudskiego 8 (IV piętro, pok. 403) lub przesyłać pocztą
na adres Urzędu
.

 

Do pobrania:

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym
Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w trybie pozakonkursowym
Oświadczenie

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2011r.                              

Nazwa:

 

Do pobrania:

Baza przedstawicieli organizacji pozarządowych

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.12.2010r.                              

Nazwa:

 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.12.2010r.                              

Nazwa:

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie do bazy kandydatów na członków komisji konkursowych

 

Do pobrania:

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie

Rekomendacja dla kandydata

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.10.2010r.                              

Nazwa:

 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.09.2010r.                              

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie Programu współpracy Województwa Łódzkiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2011.


 

Do pobrania:

Projekt program współpracy samorządu województwa łódzkiego 

Formularz zgłaszania uwag

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 24.08.2010r.                              

Nazwa:

 

 

Pokaż dodatkowe informacje