|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Konkursy -> Konkursy 2017

 

 

Data ogłoszenia: 12.10.2017 r.                           Data składania ofert:     02.11.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja

08.11.2017 r.

Listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego trzeciego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 08.11.2017 r. do 15.11.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (pokój 47) w godzinach 8-16

Lista podmiotów

Wyniki:

30.11.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1629/17 z dnia 29 listopada 2017 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.


Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.09.2017 r.                           Data składania ofert:     28.09.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza  drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

Dokumentacja

Wyniki:

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1488/17 z dnia 23 października 2017 r.  rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wyniki konkursu 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 16.06.2017 r.                           Data składania ofert:     10.07.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

31.07.2017 r.
Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach  pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej w 2017 r. Rodzaj zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Wyniki konkursu


17.07.2017 r.
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej   – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 17.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (okres 7 dni) w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8.00 -15.40.

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.06.2017 r.                           Data składania ofert:     05.07.2017 r.

Nazwa:

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 marca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17
 

Do pobrania:

Ogłoszenie

Wyniki:

Uchwała nr 936/17 Zarządu Województwa Łódzkiego ws. rozstrzygnięcia otwartego naboru  Partnera w celu wspólnej realizacji projektu
 

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.04.2017 r.                           Data składania ofert:     12.05.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza  pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.
 

Do pobrania:

06.06.2017 r. 

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 06.06.2017 r. do 13.06.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (pokój 47) w godzinach 8-16.

Lista podmiotów


Dokumentacja konkursu

Wyniki:

27.07.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 979/17 z dnia 25 lipca 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 3 sierpnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 47). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Wyniki konkursu


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2017 r.                           Data składania ofert:     10.03.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

21.03.2017 r.

W ramach ogłoszonego w 2017 r. pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach

27.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 508/17 w dniu 26 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - rozwój ekonomii społecznej w 2017 r.

Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2017 r.                           Data składania ofert:     11.03.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2017r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 11 marca  2017 roku do godz. 8.00.

Do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 613/17 w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2017 r. Działania z zakresu przeciwdziałanie narkomanii.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.).

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2017 r.                           Data składania ofert:     11.03.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 11 marca  2017 roku do godz. 8.00.

Do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 614/17 w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym  w 2017 r. Działania z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.).

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2017 r.                           Data składania ofert:     11.03.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 11 marca  2017 roku do godz. 8.00.

Do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 612/17 w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w 2017 r. Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.).

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.02.2017 r.                           Data składania ofert:     11.03.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2017r.

Oferty należy składać w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl w terminie do dnia 11 marca  2017 roku do godz. 8.00.

Do dnia 14 marca 2017 roku do godziny 16.00 należy złożyć w sekretariacie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi przy ul. Snycerskiej 8 w Łodzi potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej (niezależnie od daty stempla pocztowego).
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 615/17 w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2017 r. Działania z zakresu przeciwdziałanie przemocy.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć  w elektronicznym generatorze wniosków witkac.pl w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2017 r.).

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

13.03.2017 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku (Działania z zakresu pomocy społecznej).

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 13.03.2017 r. do 20.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8-15.30.

Lista podmiotów


27.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 509/17 w dniu 26 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2017 r. Działania z zakresu pomocy społecznej.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 04 maja 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.27).

Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017r. Działania na rzecz osób starszych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

18.04.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 415/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2017 r. Działania na rzecz osób starszych.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.27).

Wyniki konkursu


10.03.2017 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2017 roku (Działania na rzecz osób starszych).

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10.03.2017 r. do 17.03.2017 r. (okres 7 dni) w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8-16.

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

18.04.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 416/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 25).
.
Wyniki konkursu

10.03.2017 r.

W ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2017 r.  brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2017.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

13.03.2017 r.
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych
i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego  z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 13.03.2017 r. do 20.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 47) w godzinach 8.00-16.00.

Lista podmiotów27.04.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 510/17 z dnia 26.04.2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok.47).

Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka prorodzinna w 2017r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

18.04.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 417/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityki prorodzinnej w 2017 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty ukazania się ogłoszenia o rozstrzygnięciu konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 25 kwietnia 2017 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 31).

Wyniki konkursu


10.03.2017 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityki prorodzinnej w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 10.03.2017 r. do 17.03.2017 r. w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 31) w godzinach 8-16”.

Lista podmiotów

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.01.2017 r.                           Data składania ofert:     17.02.2017 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

18.04.2017 r.
Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 418/17 w dniu 12 kwietnia 2017 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w 2017 r. z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Wyniki konkursu


10.03.2017 r.
W ramach ogłoszonego w 2017 r drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych. brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach

 

Pokaż dodatkowe informacje