|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Konkursy -> Konkursy 2016

 

 

Data ogłoszenia: 13.05.2016 r.                           Data składania ofert:     03.06.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego nr 772/16 z dnia 05.07.2016 r. został unieważniony drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań, ze względu na niespełnienie wymogów formalnych przez podmiot, który jako jedyny złożył w konkursie ofertę. 

Wykaz ofert, które zostały złożone w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na zadania   z zakresu  polityki społecznej - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2016r. i uzyskały negatywną ocenę formalną.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.04.2016 r.                           Data składania ofert:     05.05.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

09.06.2016 r.
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego  z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 roku.

Lista braków

Wyniki:

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 872/16 w dniu 2 sierpnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 11 sierpnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 17). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Wyniki konkursu


05.12.2016 r.

Oświadczenie o podatku VAT

Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2016 r.                           Data składania ofert:     31.03.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  powierzenie  realizacji  zadań  publicznych  Województwa  Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

18.05.2016 r.
Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach otwartego konkursu  na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2016 roku

Lista podmiotów


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2016 r.                           Data składania ofert:     01.04.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na  powierzenie  realizacji  zadań  publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

15.04.2016 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w  2016  roku– prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

Wyniki:

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą  Nr  621/16  z dnia 1 czerwca 2016  r.  rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2016 roku.

Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.02.2016 r.                           Data składania ofert:     01.03.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90- 051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

04.03.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

31.03.2016 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach trzeciego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu  polityki społecznej -  działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w  2016 r.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.02.2016r.                           Data składania ofert:     29.02.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

Wyniki:

31.03.2016 r.

Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach drugiego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.  Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w 2016r.

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, , na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r. Działania z zakresu przeciwdziałania przemocy
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 403/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016,  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  - działania z  zakresu przeciwdziałania przemocy.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 43).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 399/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 43).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. Działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 397/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016,  z zakresu ochrony i promocji zdrowia – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22  kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 43).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2016 r. Działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 396/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016,  z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – działania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie  z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej  w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 43).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 402/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 31).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 404/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – polityka prorodzinna w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 32).

wyniki konkursu


 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.
W ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  w roku   2016  brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych  i nieprawidłowości   w złożonych ofertach.

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 401/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego w roku 2016 z zakresu
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 25).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 398/16 w dniu 11 kwietnia  2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2016.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kosztorysu jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji (wkład własny pozostaje na poziomie zadeklarowanym w ofercie). Zgodnie z zapisem punktu III.13 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 47). Niezłożenie korekty w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z dotacji.

Wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.12.2015 r.                           Data składania ofert:     19.01.2016 r.

Nazwa:

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,  z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2016 r.
 

Do pobrania:

Dokumentacja konkursu

12.02.2016 r.   Lista braków formalnych i nieprawidłowości

Wyniki:

15.04.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 400/16 w dniu 11 kwietnia 2016 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2016 r.

Jednocześnie przypominamy, że podmioty, którym przyznano dotację w kwocie niższej niż wnioskowana, są zobowiązane do złożenia korekty kalkulacji jedynie w zakresie różnicy pomiędzy wnioskowaną a przyznaną kwotą dotacji. Zgodnie z zapisem punktu III.12 ogłoszenia o otwartym konkursie ofert, korektę należy złożyć w terminie do 7 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu (tj. w nieprzekraczalnym terminie do 22 kwietnia 2016 r.) w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (ul. Snycerska 8, pok. 31).

wyniki konkursu

 

Pokaż dodatkowe informacje