|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualnie znajdujesz się w: Uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego -> 2014

 

 

Data ogłoszenia: 12.11.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1390/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

Powierzenia Regionalnemu Centrum Polityki Społecznej w Łodzi realizacji zadań wynikających z umowy WRR/000049/05/D o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego „Programu wyrównywania różnic między regionami II” w obszarze A
 

Do pobrania:

pdf ikona

(160 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.11.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1389/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ustalenia składu i przyjęcia regulaminu Komisji Konkursowej Pracownik Socjalny 2014 roku i Pracownik Pomocy Społecznej 2014 Roku w województwie łódzkim
 

Do pobrania:

pdf ikona

(357 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1324/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

Powołania składu Kapituły Konkursowej „Województwo Łódzkie Przyjazne Rodzinie”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(109 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.10.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1323/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 13.10.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1269/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacją projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, umowy z Wyższą Szkołą Gospodarki z siedzibą w Bydgoszczy, na wykonanie usługi, której wartość wynosi 280 000,00 zł
 

Do pobrania:

pdf ikona

(144 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.10.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1221/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

uznania celowości wniosku o realizację zadania publicznego złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundację „Flota Świętego Mikołaja”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(86 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.20.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1220/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(395 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 07.10.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1219/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zasad wynagradzania członków regionalnej komisji egzaminacyjnej do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(129 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 23.09.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1166/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołanie Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego

 

Do pobrania:

pdf ikona

(136 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.09.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1095/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia konkursu pn. „Województwo Łódzkie przyjazne rodzinie” o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(914 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.09.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1094/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przyjęcia procedury przyznania i rozliczenia dofinansowania robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,7 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.09.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1093/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

Rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(764 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1021/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1020/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1019/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu do spraw Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS, na terenie Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(289 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 27.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1018/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiana Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1016/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(207 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 1015/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 879/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 lipca 2014 roku w sprawie: podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(279 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 931/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(982 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 930/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, pomoc materialna dla rodzin w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(288 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 929/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(329 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.08.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 928/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem „dopalaczy” w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(520 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 879/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(329 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 878/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 475/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 22 kwietnia 2014 roku w sprawie: podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(350 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 877/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania: Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(168 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.07.2014 r.r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 876/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, których realizacja będzie miała miejsce w 2014 roku
 

Do pobrania:

pdf ikona

(2 MB )

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 848/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 847/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna
 

Do pobrania:

pdf ikona

(113 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 846/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 845/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii związane z używaniem „dopalaczy”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 15.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 844/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna. Pomoc materialna dla rodzin
 

Do pobrania:

pdf ikona

(113 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 812/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyznaczenia przedstawiciela samorządu województwa łódzkiego i upoważnienia go do zarządzania kontem w Bazie Dobrych Praktyk
 

Do pobrania:

pdf ikona

(114 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 811/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

unieważnienia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(288 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 08.07.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 810/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Rawsko-Bielskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Rawie Mazowieckiej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(110 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 761/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(193 KB )

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 25.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 760/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(161 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 714/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Zespołu ds. realizacji „Planu Przeciwdziałania depopulacji w województwie łódzkim. Rodzina - Dzieci - Praca”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(192 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 17.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 713/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(103 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 689/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 688/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 63/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim
 

Do pobrania:

pdf ikona

(85 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 09.06.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 687/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach zadania: Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(94 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 620/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 619/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(106 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 28.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 618/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/61/99 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 marca 1999 roku w sprawie powołania Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(212 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 595/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Krajowy Ruch Ekologiczno - Społeczny o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej KRES w Łodzi z Filią w Pabianicach
 

Do pobrania:

pdf ikona

(331 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 20.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 594/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia Integracyjnego „Klub Otwartych Serc” o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów utworzenia i działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Wieruszowie
 

Do pobrania:

pdf ikona

(311 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 561/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej. Pomoc materialna dla rodzin
 

Do pobrania:

pdf ikona

(818 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 560/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii związane z używaniem „dopalaczy”
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 559/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 558/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,2 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 12.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 557/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. Rozwój ekonomii społecznej
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 541/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(310 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 06.05.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 540/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wyrażenia zgody na zawarcie przez Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w związku z realizacją projektu systemowego RCPS w ramach Poddziałania 7.1.3.Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, umowy z FW JANTOM Jan Wydra Tomasz Bereś z siedzibą w Katowicach na wykonanie usługi, której wartość wynosi 277.044,00 zł.
 

Do pobrania:

pdf ikona

(122 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 475/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań samorządu województwa
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 474/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłużenia składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(138 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 473/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 334/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 26 marca 2014 roku w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(230 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 472/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,5 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 471/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(102 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 22.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 470/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(118 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 448/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(86 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 447/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(136 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 14.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 446/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

uznania celowości wniosku o realizację zadania publicznego pn „Promocja wolontariatu młodzieżowego” złożonego w trybie pozakonkursowym przez Fundację Fabryka Aktywnych Młodych
 

Do pobrania:

pdf ikona

(115 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 362/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(95 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 361/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 01.04.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 360/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

określenia ramowego wzoru ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji województwa łódzkiego
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1,3 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 343/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 342/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:

pdf ikona

(107 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 341/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(288 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 340/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(714 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 339/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(808 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 338/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 337/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS w roku 2014
 

Do pobrania:

pdf ikona

(398 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 336/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii w roku 2014
 

Do pobrania:(597 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 335/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy w roku 2014
 

Do pobrania:(478 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 334/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie alkoholizmowi w roku 2014
 

Do pobrania:(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 285/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 63/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim
 

Do pobrania:(84 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 245/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału środków na zadania samorządu województwa, które mogą być sfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
 

Do pobrania:(154 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 244/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2007 – 2013
 

Do pobrania:(146 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 243/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:(133 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 242/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2011 – 2015

 

Do pobrania:(144 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 10.03.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 241/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015
 

Do pobrania:(140 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 178/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
 

Do pobrania:(107 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 177/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – przeciwdziałanie przemocy
 

Do pobrania:(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 176/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityka prorodzinna
 

Do pobrania:(108 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 175/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 

Do pobrania:(102 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 174/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
 

Do pobrania:(104 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 173/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie narkomanii
 

Do pobrania:(105 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 172/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia – przeciwdziałania HIV/AIDS
 

Do pobrania:(102 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 26.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 171/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi
 

Do pobrania:(104 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 18.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 145/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych województwa łódzkiego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – polityki prorodzinnej, wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych
 

Do pobrania:(1 MB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 05.02.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 114/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

formy przekazywania sprawozdań przez kierowników jednostek budżetowych podległych Samorządowi Województwa Łódzkiego
 

Do pobrania:(96 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.01.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 64/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

wprowadzenia zasad realizacji programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych w województwie łódzkim pod nazwą „Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych”
 

Do pobrania:(732 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 29.01.2015 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 63/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

powołania Rady Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Łódzkim
 

Do pobrania:(163 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.01.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 33/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

udzielenia upoważnienia
 

Do pobrania:(61 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.01.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 32/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

zmiany Uchwały Nr 850/2009 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie przystąpienia do programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” na lata 2009 – 2013
 

Do pobrania:(53 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.01.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 31/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania ich Wykluczeniu Społecznemu oraz Pomocy w Zatrudnieniu Osób Niepełnosprawnych na lata 2014 - 2020

 

Do pobrania:(46 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje

 

 

Data ogłoszenia: 21.01.2014 r.                              

Nazwa:


Uchwała Nr 30/14 Zarządu Województwa Łódzkiego w sprawie:

przedłożenia projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014 – 2020
 

Do pobrania:(43 KB)

 

Pokaż dodatkowe informacje