|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

19.01.2018 r.

  Informacja o wyniku naboru RCPS/N/11/17  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko inspektora w Wydziale ds. przeciwdziałania uzależniom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/3/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko podinspektora /inspektora w Wydziale Organizacyjnym (stanowisko będzie uzależnione od posiadanego doświadczenia zawodowego)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/2/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/1/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko starszego specjalistyw Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 1/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry
zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”.Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.12.2017 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.12.2017 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn., „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa polegająca na dostarczeniu licencji SQL Server Standard Core 2017 Open (2 licenses) No Level Government CoreLicense Qlfd – 2 licencje (na 4 rdzenie) lub równoważnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.12.2017 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/11/2017  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: podinspektor w Wydziale ds. Badań i Analiz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2017 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nr sprawy: 20/2017

Nazwa zadania: Usługa polegająca na dostarczeniu licencji SQL Server Standard Core 2017 Open (2 licenses) No Level Government CoreLicense Qlfd – 2 licencje (na 4 rdzenie) lub równoważne

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.12.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania:Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.11.2017 r. 

Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 1629/17 z dnia 29 listopada 2017 r. rozstrzygnął trzeci otwarty konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 31/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem dotyczących Karty Seniora Województwa Łódzkiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.11.2017 r. 

Informacja o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy: 28/2017

Nazwa zadania:Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 28/2017

Nazwa zadania:Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.11.2017 r. 

Wyjaśnienia treści SIWZ  więcej...

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 31/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem dotyczących Karty Seniora Województwa Łódzkiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nazwa zadania:Usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.11.2017 r. 

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 32/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawę serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania:Świadczenie usługi kompleksowej organizacji szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób i/lub wsparcia doradczego w zakresie gromadzenia i analizy jakościowej danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 26/US/2017

Nazwa zadania: świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 15 grudnia 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 04.12.2017 r. – 06.12.2017 r. dla maksymalnie 60 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.11.2017 r. 

Przetarg nieograniczony   więcej...

Nr sprawy: 28/2017

Nazwa zadania:Analiza działalności Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej
z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 r. 

Informacja   więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.11.2017 r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 31/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie materiałów informacyjno – promocyjnych z nadrukiem dotyczących Karty Seniora Województwa Łódzkiego wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe  więcej...

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 27/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.11.2017 r. 

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:Usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 24/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 23 – 25 listopada 2017 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 28/US/2017

Nazwa zadania:Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników
placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 14 listopada 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w dziedzinie baz danych w celu przygotowania planu, narzędzi oraz seminarium dotyczącego utworzenia repozytorium danych z zakresu polityki społecznej, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.11.2017 r. 

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/10/2017 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017 r. 

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 29/2017

Nazwa zadania:
Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.11.2017 r. 

Listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości  w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego trzeciego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Sytuacja opiekunów rodzinnych w kontekście sprawowania opieki nad osobami w wieku 60+ z terenu województwa łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.11.2017 r. 

Informacja o unieważnieniu   więcej...

Nr sprawy: 25/2017

Nazwa zadania:Zakup i dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 r. 

Informacja o unieważnieniu   więcej...

Nr sprawy: 24/2017

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.11.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 23/2017

Nazwa zadania:Druk i dostawa materialow poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.11.2017 r. 
 
Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 30/2017

Nazwa zadania:Wykonanie Karty Seniora Województwa Łódzkiego z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego, zgodnie z projektem przedstawionym przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe   więcej...

Nazwa zadania:Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Osoby niesamodzielne w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 26/2017

Nazwa zadania:Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 27/US/2017

Nazwa zadania:Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 25/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.11.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 22/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem oraz druk ulotek wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego.