|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

28.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020 więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016 – 2020 więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2016 - 2020 więcej... więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy 4/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas narady kierowników placówek leczenia uzależnienia od alkoholu, w dniu 09 listopada 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 9/US/2016 

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 12 – 15 grudnia 2016 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.10.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 8/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. «Nastolatek jako ofiara
i sprawca przemocy» w dniu 21 listopada 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.10.2016 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Sprawność instytucjonalna gmin województwa łódzkiego 2016”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi
o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 r.

Informacja o zakończeniu postępowania  więcej...

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy 31/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. «Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna» współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.10.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej informuje, iż w wyniku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na „Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania” wybrany został Wykonawca i podpisana została umowa.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2016 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Instytucje świadczące opiekę dla pełnoletnich osób niesamodzielnych na terenie województwa łódzkiego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2016 r.

Unieważnienia postępowań prowadzonego w trybie zapytania ofertowego  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy 2/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań dla max. 200 osób każde w dniach 26  października 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy 31/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. «Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna» współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2016 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy 30/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 32/2016

Nazwa zadania: „Wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.10.2016 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania więcej ...

Nr sprawy: 5/US/2016

„Świadczenia usługi hotelarsko - restauracyjnej podczas zjazdu Wojewódzkiego Panelu Ekspertów w zakresie polityki społecznej w dniach 14 – 17 listopada 2016 roku”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 29/2016

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.10.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 30/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2016 r.

Wyjaśnienia  treści SIWZ  więcej...

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Nr sprawy 31/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. «Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna» współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.10.2016 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia zapytania ofertowego więcej...

Zapytanie ofertowe

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Opracowanie programu i poprowadzenie jednodniowego Semianrium pn. "Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot" dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Opracowanie programu i przeprowadzenie 2-dniowego warsztatu pn. "Racjonalna Teoria Zachowania" dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy 7/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Zrozumieć dziecko z FAS”  w dniach: 17 – 18 listopada 2016 roku (I etap) oraz 08 – 09 grudnia 2016 roku  (II etap)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy 6/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas szkolenia w dniach 17 – 19 listopada 2016 roku

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy 1/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. „Projektowanie uniwersalne - Dostępność bez ograniczeń”, w dniu 19  października 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy 3/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej  podczas czterech jednodniowych seminariów pt. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” dla 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2016 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2016 r.

Informacja o zmianie informacii o wyborze oferty  więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 3/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej  podczas czterech jednodniowych seminariów pt. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” dla 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.10.2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert i ponownym wyborze oferty  więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 2/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań dla max. 200 osób każde w dniach 26  października 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 31/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie edukacyjnej kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu pn. «Nastolatek jako sprawca i ofiara przemocy – edukacyjna kampania społeczna» współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.10.2016 r.

Informacja o wyborze oferty więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie czterech seminariów pn. «Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy» z udziałem maksymalnie 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2016 r.

Informacja o zmianie informacji o wyborze oferty więcej...

Nr sprawy 27/2016

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2016 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy 3/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej  podczas czterech jednodniowych seminariów pt. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” dla 71 przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 30/2016

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.10.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 29/2016

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.10.2016 r.

Informacja o wyborze oferty więcej...

Nr sprawy 27/2016

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.10.2016 r.

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy 1/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas konferencji pn. „Projektowanie uniwersalne - Dostępność bez ograniczeń”, w dniu 19  października 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.10.2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych dotyczących projektu „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020”.  więcej...