|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

25.05.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 13/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 96 osób podczas 4 jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 14/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji w dniu 26.06.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego  w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego  więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu   więcej...

Nazwa zadania:  Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nazwa zadania:  "Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert cz. 1 i cz. 2   więcej...

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2017 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  więcej...
Zmiana  treści SIWZ 

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalista w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie oraz prowadzenie warsztatu podczas jednodniowej konferencji „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań” w dniu 14.06.2017 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 13/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 96 osób podczas 4 jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi   z siedzibą w:
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Podinspektor, inspektor, Informatyk (stanowisko zależne od posiadanego doświadczenia) w Wydziale Organizacyjnym  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 05/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2017 r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy 6/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2017 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego.