|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje
26.08.2016 r.

Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań ilościowych – projektowania narzędzi badawczych, wprowadzania danych i aktywacji projektów, z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społeczne, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.08.2016 r.

Wydłużenie terminu składania ofert na na usługi wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”. więcej...

Nr sprawy: 15/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nr sprawy: 15/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2016 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2016 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby”

Usługa realizowana w ramach projektu pn. „Plan Realizacji Działań w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2016”, podprojektu „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.08.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie  i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2016 r.


Informacja o wyborze oferty więcej ...

Nr sprawy 24/2016

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
 w roku 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2016 r.


 Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego  więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2016 r.


Zapytanie ofertowe więcej...

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „Funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego z regionu łódzkiego. Bariery i potrzeby”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2016 r.


Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2016 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie „Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie łódzkim do roku 2020” więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2016 r.

Informacja o wynikach konkursu  więcej ...

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 872/16 w dniu 2 sierpnia 2016 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.08.2016 r.

 Informacja o wyborze oferty  więcej ...

Nr sprawy: 23/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, przygotowanie projektu, skład i łamanie tekstu- przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.07.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ więcej ...

Nr sprawy: 24/2016

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
 w roku 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2016 r.

Informacja  o wyborze oferty więcej ...

Nr sprawy: 22/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla osób z uniwersytetów trzeciego wieku i organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz osób starszych podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej ...

Nr sprawy 24/2016

Nazwa zadania: Usługa przeprowadzenia badania Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim
 w roku 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.07.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej ...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji doradcy w zakresie tworzenia lokalnych planów rozwoju ekonomii społecznej, dla przedstawicieli JST, w czasie jednodniowych spotkań na terenie 22 powiatów województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy: 21/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego Roku 2016

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.07.2016 r.

Zmiana treści SIWZ więcej ...

Nr sprawy 23/2016

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku (opracowanie graficzne w tym projekt okładki, przygotowanie projektu, skład i łamanie tekstu- przygotowanie offsetowe, korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym, wydrukowanie, oprawa) oraz dostarczenie wykonanego zamówienia do siedziby Zamawiającego.