|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

27.06.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku  wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów usługi polegającej na dostawie i montażu rolet okiennych wewnętrznych w siedzibie Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej, działającego w strukturach Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach adaptacji pomieszczenia do standardów umożliwiających efektywne wykonywania zadań, współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2017 r. 

Informacja o udzieleniu  zamówienia  wiecej...

Nr sprawy: 15/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku  wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.06.2017 r. 

Zapytanie ofertowe  wiecej...

Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.06.2017 r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  wiecej...

Nr sprawy: 11/2017

Nazwa zadania: Dostawa pendrive 400 sztuk z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.06.2017 r. 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań  wiecej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.06.2017 r. 

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Nabór partnera jest prowadzony w celu ubiegania się o dofinansowanie w konkursie ogłoszonym w dniu 29 marca 2017 roku przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nr konkursu: POWR.02.08.00-IP.03-00-001/17  wiecej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.06.2017 r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy: 11/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.06.2017 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 15/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 r. 

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/6/2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 r. 

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/5/2017


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Dostawa pendrive 400 sztuk z nadrukiem do siedziby Zamawiającego”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.06.2017 r.

Informacja o udzieleniu  zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 14/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji w dniu 26.06.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.06.2017 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy 10/2017

Nazwa zadania:  Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.06.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 11/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.06.2017 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


05.06.2017 r.

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nazwa zadania: Przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie oraz prowadzenie warsztatu podczas jednodniowej konferencji „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań” w dniu 14.06.2017 r.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


31.05.2017 r.


Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 10/2017

Nazwa zadania:  Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.05.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy 11/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy 11/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2017 r.

Informacja o wyborze oferty cz. 1 i cz. 2   więcej...

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2017 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.05.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 13/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 96 osób podczas 4 jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 14/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas konferencji w dniu 26.06.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.05.2017 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego  w dniu 22 maja 2017 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego  więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu   więcej...

Nr sprawy 10/2017

Nazwa zadania:  Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2017 r.

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nazwa zadania:  "Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert cz. 1 i cz. 2   więcej...

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy 9/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 22 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.05.2017 r.

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu  więcej...
Zmiana  treści SIWZ 

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.05.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Specjalista w Wydziale ds. pomocy i integracji społecznej  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie oraz wygłoszenie wykładu lub/i przygotowanie oraz prowadzenie warsztatu podczas jednodniowej konferencji „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań” w dniu 14.06.2017 r., współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.05.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 13/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 96 osób podczas 4 jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy 8/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej, restauracyjnej i transportowej dla maksymalnie 31 osób na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego seminarium szkoleniowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi   z siedzibą w:
ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko:
Podinspektor, inspektor, Informatyk (stanowisko zależne od posiadanego doświadczenia) w Wydziale Organizacyjnym  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy 7/2017

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 05/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.05.2017 r.

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy 6/2017

Nazwa zadania: Dostawa oprogramowania do gromadzenia i analizy jakościowej danych wraz z licencją stanowiskową dla jednego użytkownika wraz ze wsparciem technicznym (kontraktem serwisowym) w zakresie użytkowania przedmiotowego oprogramowania

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.04.2017 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu i dostawie materiałów poligraficznych i reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego.