|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

28.09.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

28.09.2016 r.


Procedura rozeznania rynku więcej...
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.09.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Nr sprawy 2/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łódź, podczas dwóch jednodniowych spotkań dla max. 200 osób każde w dniach 26  października 2016 r. oraz 9 grudnia 2016 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Przygotowanie i wygłoszenie wykładu na temat stosowania klauzul społecznych oraz moderowanie spotkania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.09.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 28/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 27/2016

Nazwa zadania: Zaprojektowanie, druk, wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. "Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania więcej ...

Nr sprawy: 26/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu wsparcia technicznego w zakresie użytkowania posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do gromadzenia i analizy danych w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i poprowadzenie Seminarium pn. „Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot” dla grupy liczącej nie więcej niż 21 osób  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.09.2016 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Racjonalna Teoria Zachowania” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2016 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ  więcej...

Nr sprawy 26/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 10/2016 więcej...

Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu badań ilościowych z wykorzystaniem oprogramowania SPSS dla pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.09.2016 r.

Zmiana treści SIWZ  więcej...

Nr sprawy 26/2016

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.09.2016 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy 25/2016

Nazwa zadania: Dostawa kubków z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2016 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy 25/2016

Nazwa zadania: Dostawa kubków z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2016 r.

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego zlecenia usługi zaprojektowania, druku, wykonania i dostawy do siedziby Zamawiającego materiałów informacyjno-promocyjnych na potrzeby seminarium pn. „Sprawne zarządzanie sferą usług publicznych w świetle realizacji zadań własnych gminy” współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.09.2016 r.

Informacja o wyborze  więcej...

Nr sprawy: 15/RPOPT.ROIS/2016

Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. „System wsparcia rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych w województwie łódzkim. Skuteczność i efektywność funkcjonowania rodzin wspierających i asystentów rodziny”