|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

22.02.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 3/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu” w dniach: 28.03.2017 r. – 30.03.2017 r. (I etap) oraz 30.05.2017 r. – 01.06.2017 r.  (II etap).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2017 r.

Wynik postępowania więcej...

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.02.2017 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego przygotowania do druku oraz druk 3. (trzech) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert cz. I i cz. II  więcej...
Nr sprawy 1/2017

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017 r.

Konkursy Zarządu Województwa Łódzkiego więcej...

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 2017r.


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej – działania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2017r.


Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania alkoholizmowi w 2017r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania narkomanii w 2017r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe więcej...

Nazwa zadania: Pełnienie funkcji prowadzącego spotkania

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej ...

Nr sprawy: 2/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy Świadczenia usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.02.2017 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty:

CZĘŚĆ I
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie tworzenia sieci współpracy, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,

CZĘŚĆ II
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie ochrony danych osobowych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,

CZĘŚĆ III
Pełnienie funkcji prowadzącego warsztaty – trenera dla max. 20 osób każde, w zakresie seksualności osób niepełnosprawnych, dla przedstawicieli podmiotów reintegracyjnych, w czasie 2 jednodniowych spotkań na terenie miasta Łódź,
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.02.2017 r.


Procedura rozeznania rynku

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i poprowadzenie Seminarium pn. „Praktyczne planowanie i wdrażanie zasad współpracy samorządów lokalnych z podmiotami ekonomii społecznej w realizacji usług na rzecz wspólnot” dla grupy liczącej nie więcej niż 21 więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 1/2017

Nazwa zadania: Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa organizacja wizyty studyjnej”

CZĘŚĆ I
2 trzydniowe wizyty studyjne w województwie warmińsko-mazurskim dla max. 42 osób
CZĘŚĆ II
2 trzydniowe wizyty studyjne w województwie pomorskim dla max. 42 osób