|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

17.08.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat osób niesamodzielnych z terenu województwa łódzkiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.08.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 18/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.08.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb opiekunów osób w wieku senioralnym (60 +) z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System Realizacji, Projektu Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014 – 2020 na rok 2017, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 15/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 18/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w roku 2017 dla 400 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.08.2017 r. 
 
 Informacja o unieważnieniu zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 16/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.08.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 15/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 17/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.08.2017 r. 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat osób niesamodzielnych z terenu województwa łódzkiego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  więcej...

Nr sprawy: 15/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. dostawa serwera z systemem operacyjnym i dyskami serwerowymi, UPS oraz dysków twardych do macierzy dyskowej na potrzeby badań i repozytorium danych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne, praca z kamerą, autoprezentacja, dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.08.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania:Przygotowanie i opracowanie treści podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wraz z jego redakcją merytoryczną.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.08.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 16/2017

Nazwa zadania: Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia  więcej...

Nr sprawy: 15/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

02.08.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat osób niesamodzielnych z terenu województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.08.2017 r. 
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 16/US/2017

Nazwa zadania: Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.08.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 14/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.07.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.07.2017 r. 
 
Lista podmiotów, których oferty zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i merytorycznym w ramach  pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej w 2017 r. Rodzaj zadania: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.07.2017 r. 
 
Zarząd Województwa Łódzkiego Uchwałą nr 979/17 z dnia 25 lipca 2017 r. rozstrzygnął pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego, z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2017 r.  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe aneks do informacji o wyborze oferty wiecej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku  wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia, dotyczącego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi oprogramowania NVivo Pro 11 do gromadzenia i analizy jakościowej danych dla 5 osób wraz ze wsparciem merytorycznym w zakresie gromadzenia i analiz jakościowych danych z użyciem przedmiotowego oprogramowania, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.07.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe  wiecej...

Nazwa zadania:Przygotowanie i opracowanie treści podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych wraz z jego redakcją merytoryczną

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2017 r. 
 
Informacja o wyborze oferty  wiecej...

Nr sprawy: 13/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2017 r. 
 
Zapytanie ofertowe wiecej...

Nazwa zadania: Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne, praca z kamerą, autoprezentacja, dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.07.2017 r. 
 
Informacja o wyniku naboru wiecej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/7/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.07.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Raport: Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2016 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.07.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu pn. „Pomoc de minimis – regulacje prawne, interpretacje, zastosowanie w praktyce” dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób,  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 r. 
 
Wyniki konkursu wiecej...

Uchwała nr 936/17 Zarządu Województwa Łódzkiego ws. rozstrzygnięcia otwartego naboru  Partnera w celu wspólnej realizacji projektu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Druk i dostawa publikacji do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.07.2017 r. 
 
Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.07.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert  wiecej...

Nr sprawy: 14/2017

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.07.2017 r. 
 
 
Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu polityki społecznej   – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2017 r.

Braki formalne i nieprawidłowości można jednokrotnie usunąć w okresie od 17.07.2017 r. do 24.07.2017 r. (okres 7 dni) w siedzibie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, (ul. Snycerska 8, pokój nr 27) w godzinach 8.00 -15.40.  wiecej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.07.2017 r. 
 
Informacja z otwarcia ofert wiecej...

Nr sprawy: 13/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.07.2017 r. 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wiecej...

Nr sprawy: 14/2017

Nazwa zadania: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.07.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Animacja w środowiskach lokalnych, w tym wystąpienia publiczne (praca z kamerą, autoprezentacja), dla grupy liczącej nie więcej niż 15 osób, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Przygotowanie i opracowanie podręcznika dotyczącego stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty wiecej...

Nr sprawy: 12/2017

Nazwa zadania: Dostawa pendrive 400 sztuk z nadrukiem do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.07.2017 r. 

Nabór wiecej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/7/2017

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.07.2017 r. 

Zapytanie ofertowe   wiecej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego na temat potrzeb mieszkańców w wieku senioralnym (60+) z terenu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.07.2017 r. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   wiecej...

Nr sprawy: 13/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wspieranie rodziny w województwie łódzkim – funkcjonowanie placówek wsparcia dziennego i asystentów rodziny”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.07.2017 r. 

Informacja o wyborze oferty   wiecej...

Nazwa zadania:  "Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.07.2017 r. 

Procedura rozeznania rynku  wiecej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2017”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.