|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

28.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej ...

Nr sprawy: 4/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 r.

Informacja o wyniku naboru  więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/1/2017

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.03.2017 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego usługi kompleksowej organizacji jednodniowej konferencji pn. „Wojewódzka Strategia w zakresie Polityki Społecznej 2020 – założenia, cele i kierunki działań”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 10/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch dwuetapowych szkoleń, które odbędą się w terminach: 01 – 03.06.2017 r. i 07 – 09.09.2017 r.  (I szkolenie) oraz 29.06. – 01.07.2017 r. i 21 – 23.09.2017 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 9/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas zjazdu i szkolenia w dniach 08 – 12 maja 2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 3/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy: 8/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.03.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej...

Nr sprawy: 4/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2017 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy 2/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.03.2017 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn „Opracowanie i przygotowanie prezentacji (na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego) oraz jej emisja na monitorach LCD w środkach Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.03.2017 r.


W ramach ogłoszonego w 2017 r. pierwszego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej brak jest podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w złożonych ofertach  więcej ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20.03.2017 r.


Informacja o udzieleniu zamówienia więcej ...

Nr sprawy: 5/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas II Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych” w dniach  27.03.2017 r. – 30.03.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


20.03.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu więcej ...

Nr sprawy: 4/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjnych z nadrukiem i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


16.03.2017 r.


Ogłoszenie o zamówieniu więcej ...

Nr sprawy: 3/2017

Nazwa zadania: Wykonanie materiałów promocyjno-reklamowych na XII Wojewódzką Olimpiadę Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Ziemia Łódzka 2017” wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.03.2017 r.

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: Ogłoszenie o naborze RCPS/N/2/2017

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:  Ogłoszenie o naborze RCPS/N/3/2017

więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy: 2/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 3/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwuetapowego szkolenia pn. „Krótkoterminowa terapia par – proces zdrowienia w uzależnieniu” w dniach: 28.03.2017 r. – 30.03.2017 r. (I etap) oraz 30.05.2017 r. – 01.06.2017 r.  (II etap).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.03.2017 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania: Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.03.2017 r.

Listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.03.2017 r.

Listy podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 8/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.03.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 7/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy: 7/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.03.2017 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania   więcej...

Nr sprawy: 6/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03.2017 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ   więcej...

Nr sprawy: 2/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2017 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 2/US/2017

Nazwa zadania: Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. , poz. 2164 z późniejszymi zmianami) dotyczy Świadczenia usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
03.03.2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 6/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.03.2017 r.
 
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy: 4/US/2017

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas IX Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.03.2017 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy 2/2017

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 2. (dwóch) raportów końcowych z badań naukowych oraz 1. (jednego) dokumentu w postaci wojewódzkiej strategii w zakresie polityki społecznej (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego