|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 13/2018

Nazwa zadania: Usługa badawcza dotycząca przeprowadzenia badania pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tys. mieszkańców”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   11/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne    więcej...

Nr sprawy:   16/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych.  Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego    więcej...

Nr sprawy: 11/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne    więcej...

Nr sprawy:   14/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterującego w makroregionie”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania część I, II, III, IV, V    więcej...

Nr sprawy:   13/US/2018

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.06.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/16/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy: 10/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy:   12/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych: w części I - konferencji regionalnej pn. „Potrzeby mieszkańców województwa łódzkiego w wieku 60+ i opiekunów rodzinnych osób niesamodzielnych 60+”; w części II -  konferencji regionalnej pn. „Niesamodzielność – szacowanie zjawiska i dostępność usług w województwie łódzkim”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.06.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   15/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas posiedzenia Konwentu Dyrektorów i Kierowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie Województwa Łódzkiego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   10/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/15/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/14/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.06.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/12/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.06.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.06.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.06.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. przygotowanie do druku oraz druk 4. (czterech) raportów końcowych z badań naukowych (opracowanie graficzne, w tym przygotowanie projektu okładki we współpracy z Zamawiającym; skład i łamanie tekstu; przygotowanie offsetowe; korekta poligraficzna i językowa stron w porozumieniu z Zamawiającym; wydrukowanie; oprawa) wraz z dostawą publikacji do siedziby Zamawiającego.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nazwa zadania:   Wybór Eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
04.06.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej, podczas Spotkania Komitetu Sterujacego w makroregionie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01.06.2018 r.

Zapytanie Ofertowe w trybie rozeznania rynku  więcej...

Nr sprawy 2/Z/M/2018

Pełnienie funkcji Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa kompleksowej organizacji konferencji poświęconej upowszechnieniu wyników ze zrealizowanych badań naukowych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/15/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.05.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/13/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 9/2018

Nazwa zadania: Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/14/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia    więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usług eksperckich przy realizacji projektu pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia    więcej...

Świadczenie usług restauracyjnych. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia    więcej...

Nr sprawy:   13/US/2018

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Opracowanie programu i przeprowadzenie warsztatu pn. „Ochrona danych osobowych – wdrożenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO)” dla przedstawicieli Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z terenu województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Diagnoza stanu oraz warunków i sposobu poprawy wielosektorowej kooperacji na rzecz włączenia społecznego osób i rodzin w gminach miejskich powyżej 20 tysięcy mieszkańców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania II.2.5 skuteczna pomoc społeczna, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”    więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.05.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 1/2018

Pełnienie funkcji Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.     więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.05.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/11/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor w Wydziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia dotyczącego wyboru eksperta współpracującego przy realizacji projektu „Kooperacje 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób  i rodzin”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej   II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.5 Skuteczna pomoc społeczna.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   12/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi restauracyjnej podczas uroczystego rozstrzygnięcia XX edycji Przeglądu Twórczości Plastycznej Osób Chorych, Starszych i Niepełnosprawnych p.n. „Sztuka jak balsam””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – „Poza rodziną biologiczną – szkolenia dla osób pracujących z dziećmi z rodzin zastępczych i adopcyjnych” w 2018r.  więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.05.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  – „Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek –  przeciwdziałanie patologii społecznej”, w 2018r.  więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Zakup materiałów wraz z usługą ologowania dla uczestników konferencji i spotkań z dostawą do siedziby Zamawiającego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.05.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – rozwój ekonomii społecznej w 2018 r.  więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/8/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor ds. realizacji projektu pn. Kooperacje D3 - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   11/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej na terenie województwa łódzkiego podczas trzydniowego szkolenia pn.: „Senior Wolontariusz - Lider zmian społecznych””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.05.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   10/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.05.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi oraz na terenie województwa łódzkiego” Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej  w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/13/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.05.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/12/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor ds. ekonomii społecznej w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.05.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/10/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.05.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/1/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy specjalista w Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.05.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania więcej...

Nr sprawy: 8/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
08.05.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   9/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej podczas XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Ziemia Łódzka 2018””
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.05.2018 r.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.05.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy: 8/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca na realizacji zadań Doradcy ds. wyboru i współpracy z 5 gminami w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Usługa polegająca
na realizacji zadań Konsultanta Merytorycznego ds. opracowania modelu w Projekcie pt.: „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.04.2018 r.

Informacja o zmianie terminu składania ofert  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 8/2018

Nazwa zadania: Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
24.04.2018 r.

Zapytanie ofertowe  więcej...

Nr sprawy: DBA.54.01.2018

Nazwa zadania:  Usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.04.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/11/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor w Wydziale ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 551/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.:„Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 554/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.:„Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 553/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.: „Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe „Aktywny Senior”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2018 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021-prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.04.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/10/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Zawiadomienie o unieważneiniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/9/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/7/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/5/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy specjalista w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałami w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   8/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   9/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej podczas XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Ziemia Łódzka 2018””

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...
 
Nr sprawy: 6/2018
 
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...
 
Nr sprawy: 6/2018
 
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   7/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny