|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje

18.01.2017 r.

Procedura rozeznania rynku więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Świadczenie usług restauracyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2017 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/4/2016 więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.2017 r.

Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim  więcej...

Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim więcej...

Sprawozdanie  z przebiegu i wyniku  konsultacji społecznych projektu „Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2017- 2020” w województwie łódzkim więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.12.2016 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020”

Rozpatrzenie uwag i wniosków z konsultacji projektu aktualizowanej „Wojewódzkiej Strategii w zakresie Polityki Społecznej na lata 2007-2020” więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22.12.2016 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia  więcej ...

Nr sprawy 25/RPOPT.ROIS/2016

Nazwa zadania: Wykonanie analizy eksperckiej w zakresie diagnozy procesów demograficznych w średnim i długim okresie dla województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016 r.

Informacja o wyborze oferty część I i część II  więcej ...

Nr sprawy 36/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.12.2016 r.


Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi   więcej ...
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź

ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko inspektora w Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2016 r.


Informacja z otwarcia ofert część I i część II  więcej ...

Nr sprawy 36/2016

Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i biurowego oraz materiałów eksploatacyjnych do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.12.2016 r.

 Informacja o udzieleniu zamówienia więcej...

Nr sprawy: 13/US/2016

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi dla 50 osób.