|   Strona główna   |   Mapa strony   |   Kontakt   |   Aktualności   |

Aktualności

Pokaż dodatkowe informacje
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 551/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.:„Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 554/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.:„Aktywizacja seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz powiatu piotrkowskiego”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 553/18 w dniu 17 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób  w 2018 r. Działania na rzecz osób starszych - realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego pn.: „Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe „Aktywny Senior”.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.04.2018 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego pierwszego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Województwa Łódzkiego z zakresu działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2018 roku.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.04.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn.: „Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi, podczas Regionalnej Konferencji Edukacyjnej”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.04.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Przygotowanie i przeprowadzenie na terenie województwa łódzkiego edukacyjnej kampanii społecznej na temat FASD (ang. Fetal Alcohol Spectrum Disorder - Spektrum Poalkoholowych Zaburzeń Płodu)”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.04.2018 r.

Lista podmiotów wzywanych do uzupełnienia lub poprawy braków formalnych i nieprawidłowości w ofertach złożonych w ramach ogłoszonego drugiego otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021-prowadzenie interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.04.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/10/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Zawiadomienie o unieważneiniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o powtórzeniu czynności oceny ofert   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/9/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/7/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/5/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy specjalista w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.04.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałami w dniu 9 kwietnia 2018 r. rozstrzygnął otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   8/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11.04.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego   więcej...

Nr sprawy: 7/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa materiałów poligraficznych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10.04.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   9/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi restauracyjnej podczas XIII Wojewódzkiej Olimpiady Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie “Ziemia Łódzka 2018””

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
09.04.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...
 
Nr sprawy: 6/2018
 
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...
 
Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa wykonania prac naukowo-badawczych celem przeprowadzenia badania naukowego pn. Wykluczenie społeczne dzieci i młodzieży z województwa łódzkiego w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...
 
Nr sprawy: 6/2018
 
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.04.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   7/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29.03.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...
 
Nr sprawy: 6/2018
 
Nazwa zadania: „Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów reklamowych z nadrukiem do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wzorem nadruku przekazanym przez Zamawiającego”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/9/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor Doradca ds. wyboru i współpracy z gminami w ramach realizacji projektu pn. Niezależne życie - wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym z chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/8/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Inspektor ds. realizacji projektu pn. Kooperacje D3 - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.03.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   5/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas I Kongresu Suicydologicznego w dniu 22.03.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  więcej...

Nr sprawy: 4/2018

Nazwa zadania: Usługa kompleksowej organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych podsumowanych piknikiem integracyjnym, pn : „ Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałania patologii społecznej”, realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   8/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenia usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania: „Kompleksowa organizacja pikniku rodzinnego na Zjeździe rodzin zastępczych i wielodzietnych w ramach „ X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.03.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   6/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas czterech jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19.03.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/6/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16.03.2018 r.

Procedura szacowania wartości zamówienia   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas III Wojewódzkiego Zjazdu Liderów Młodzieżowych w dniach 22.04.2018 r. – 27.04.2018 r.”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   4/US/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 19 – 20 kwietnia 2018 r. (I szkolenie) oraz 17 – 18 maja 2018 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15.03.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie   więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
14.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   7/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenia usługi restauracyjnej podczas X Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodziny

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
13.03.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
12.03.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nr sprawy: 4/2018

Nazwa zadania: Usługa kompleksowej organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych podsumowanych piknikiem integracyjnym, pn : „ Poprzez sport i zabawę wyciągamy dzieci z łódzkich bram i podwórek – przeciwdziałania patologii społecznej”, realizowanej ze środków Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego na rok 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
07.03.2018 r.


Ogłoszenie o naborze RCPS/N/7/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy inspektor w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy: 1/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry
zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”.Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
06.03.2018 r.

Zapytanie ofertowe   więcej...

Nr sprawy: 5/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2018 r.

Informacja o wyniku naboru   więcej...

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/18 

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko inspektora w Wydziale ds. przeciwdziałania uzależniom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Zapytanie ofertowe nr 4/2018 

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
05.03.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   6/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej na terenie miasta Łodzi podczas czterech jednodniowych warsztatów

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.03.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia cz. I
Informacja o udzieleniu zamówienia cz. II
Informacja o udzieleniu zamówienia cz. III
Informacja o udzieleniu zamówienia cz. IV   więcej...


Nr sprawy: 2/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i  wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem
i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
02.03.2018 r.

Informacja o wyborze oferty   więcej...

Nr sprawy: 2/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28.02.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem  współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27.02.2018 r.

Informacja o udzieleniu zamówienia   więcej...

Nr sprawy:   3/US/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas spotkania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wraz z przedstawicielami samorządu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   4/US/2018

Nazwa zadania:  Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas dwóch szkoleń, które odbędą się w terminach: 19 – 20 kwietnia 2018 r. (I szkolenie) oraz 17 – 18 maja 2018 r. (II szkolenie)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
23.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i  wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem
i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne   więcej...

Nr sprawy:   5/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi restauracyjnej podczas I Kongresu Suicydologicznego w dniu 22.03.2017 r.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2018 r.

Procedura rozeznania rynku   więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia na usługę polegającą na przeprowadzeniu przeglądu okresowego kserokopiarki Konica Minolta bizhub C224e posiadanej przez Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert   więcej...

Nr sprawy: 2/2018

Nazwa zadania:Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2018  więcej...

Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie opracowania koncepcji badawczej i realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018 r.

 Informacja o wyniku naboru RCPS/N/3/18  więcej...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/6/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy:

Starszy informatyk w Wydziale Organizacyjnym

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018 r.

Wyjaśnienia treści SIWZ  więcej...

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i  wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem
i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.02.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego więcej...

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Zaprojektowanie i  wykonanie materiałów informacyjnych z nadrukiem
i dostawa do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy:   1/2018

Nazwa zadania:Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne więcej...

Nr sprawy:   3/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas spotkania członków Społecznej Rady Seniorów Województwa Łódzkiego wraz z przedstawicielami samorządu województwa łódzkiego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018 r.

Przetarg nieograniczony więcej...

Nr sprawy: 2/2018

Nazwa zadania: Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert więcej...

Nr sprawy: 1/2018

Nazwa zadania:Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/5/18 więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.02.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/2/18 więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2018-2021 więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych. Nazwa zadania: „Edukacja prozdrowotna poprzez zajęcia ruchowe i wykładowe „Aktywny Senior” więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych.  Nazwa zadania: „Aktywizacja Seniorów z obszaru gminy Ujazd oraz  powiatu piotrkowskiego” więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie, w ramach Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, realizacji zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018 r. - Działania na rzecz osób starszych.  Nazwa zadania: „Subregionalne Centrum Zdrowego Seniora” więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

31.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego rodzinnych form pieczy zastępczej w województwie łódzkim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2018 r.

Informacja o wyborze oferty  więcej...

Nr sprawy: 3/2018

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.01.2018 r.

Przetarg nieograniczony  więcej...

Nr sprawy: 1/2018

Nazwa zadania:Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 2/US/2018

Nazwa zadania: Świadczenie usług restauracyjnych na terenie miasta Łodzi. Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.01.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie  realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego, z zakresu polityki społecznej – działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz innowacyjnych rozwiązań w 2018 r.  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Informacja o wyniku naboru RCPS/N/11/17  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/4/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko inspektora w Wydziale ds. przeciwdziałania uzależniom

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/3/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko podinspektora /inspektora w Wydziale Organizacyjnym (stanowisko będzie uzależnione od posiadanego doświadczenia zawodowego)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  więcej...

Nazwa zadania: Usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących posiadanych przez Zamawiającego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XII – Pomoc Techniczna, Działania XII.2 System realizacji, Projektu „Plan Realizacji Działań w ramach PT RPO WŁ na lata 2014-2020 na rok 2018”, Podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.01.2018 r.

Zarząd Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, Al. Piłsudskiego 8 ogłasza otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego  więcej...


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/2/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko starszego specjalisty w Wydziale ds. Pomocy i Integracji Społecznej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w ramach procedury rozeznania rynku, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. usługa konsultacji polegająca na realizacji zadań Eksperta w zakresie wsparcia merytorycznego pracowników Regionalnego Obserwatorium Integracji Społecznej (ROIS) w Łodzi w procesie realizacji badania naukowego dotyczącego jakości życia dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu województwa łódzkiego w kontekście problematyki zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym w związku z realizacją podprojektu pn. „Funkcjonowanie regionalnych obserwatoriów terytorialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, osi priorytetowej XII Pomoc Techniczna, Działania XII.2 Sprawny system realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.01.2018 r.

Ogłoszenie o naborze RCPS/N/1/18  więcej...

Dyrektor Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi
z siedzibą w: ul. Snycerska 8, 91-302 Łódź
ogłasza nabór kandydata do pracy: na stanowisko starszego specjalistyw Wydziale ds. rodziny i pieczy zastępczej

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.01.2018 r.

Procedura rozeznania rynku  więcej...

Nazwa zadania:Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, w ramach procedury szacowania wartości zamówienia, prosi o podanie szacunkowych kosztów zamówienia pn. Druk i dostawa raportu „Stan ekonomii społecznej w regionie łódzkim w roku 2017” do siedziby Zamawiającego, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej, zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim”.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.01.2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne  więcej...

Nr sprawy: 1/US/2018

Nazwa zadania: „Świadczenie usługi hotelarskiej i restauracyjnej podczas wizyty studyjnej dla kadry
zarządzającej instytucjami pomocy i integracji społecznej z terenu województwa łódzkiego”.Zadanie realizowane w ramach projektu pn. „Koordynacja i rozwój ekonomii społecznej w województwie łódzkim” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.3 Rozwój ekonomii społecznej, Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej.